Teme secundare și principii orizontale

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I sprijină dezvoltarea profesională a studenților și facilitarea accesului acestora la piața muncii, urmărind respectarea principiilor orizontale și a temelor secundare pentru asigurarea unui cadru echitabil și stabil în tranziția acestora către o carieră în domeniul financiar-contabil. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor sunt, astfel, obiective majore ale proiectului și sunt avute în vedere în implementarea acestuia. Totodată, în procesul de formare a grupului-țintă se urmărește respectarea principiilor orizontale precum promovarea egalității între femei și bărbați, egalitatea de șanse și non-discriminare, schimbările demografice.

Teme-secundare-Acces-P1

Potrivit Comisiei Europene, dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) este vitală pentru competitivitatea Europei în cadrul unei economii actuale din ce în ce mai digitalizate, pentru adaptarea Europei la era digitală. „Creșterea inteligentă înseamnă consolidarea cunoașterii și inovării ca elemente motrice ale viitoarei creșteri. Pentru aceasta este necesar să îmbunătățim calitatea sistemelor noastre de învățământ, să întărim performanța în cercetare, să promovăm inovarea și transferul de cunoștințe în Uniune, să folosim pe deplin tehnologiile informației și comunicațiilor și să ne asigurăm că ideile inovatoare pot fi transpuse în noi produse și servicii care generează creștere, locuri de muncă de calitate și care contribuie la abordarea provocărilor cu care se confruntă societatea europeană și mondială”, se specifică în documentul-strategie al Comisiei Europene, EUROPA 2020 O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Astfel, toate activitățile proiectului au la bază promovarea inovării, ca factor primordial al dezvoltării societății. Practica derulată în cadrul proiectului se axează pe conștientizarea importanței inovării în orice business, cu precădere în domeniul financiar-contabil. Studenții înscriși au oportunitatea de a învăța noi sisteme și procese informatice utilizate în domeniu și de a veni cu soluții noi de optimizare a celor existente. Societățile/cabinetele participante în proiect sunt businessuri care au înțeles importanța adaptării la schimbările tehnologice și necesitatea de a veni cu soluții noi pentru a asigura reziliența și relevanța afacerii în era digitală. Astfel, studenții au contact direct cu procesul decizional al unui business, cu implementarea strategiilor de afaceri și cu noutățile din domeniul financiar-contabil.

În ceea ce privește dezvoltarea durabilă este bine-cunoscut faptul că temele majore ale prezentului sunt asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică, prin reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor. Pentru a evidenția aceste cerințe stringente pentru mediul înconjurător, sunt derulate în cadrul proiectului campanii de informare cu privire la aceste aspecte, atât pentru membrii echipei de implementare, cât și pentru studenții înscriși și firmele partenere. Spre exemplu, campaniile vizează conștientizarea importanței raportării informațiilor privind schimbările climatice, a implicării companiei în proiecte dedicate protecției mediului și a modului în care aceste obiective pot fi integrate în strategia de business. Studenții au astfel acces la o sursă relevantă de informații despre aceste subiecte și acumulează noi cunoștințe legate de guvernanță, strategie, gestionarea riscului, stabilirea parametrilor și a obiectivelor.

Totodată, ne propunem să impulsionăm respectarea egalității între femei și bărbați, eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii și educației. Informările noastre au la bază creșterea gradului de conștientizare cu privire la: promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip, asigurarea accesului egal la serviciile de interes general, teme orizontale ce constituie elemente-cheie ale proiectului nostru.

Având în vedere identificarea dificultăților de acces și participare la formare profesională inițială și angajare în special în rândul persoanelor din mediul rural și al celor aparținând minorității rome, vom accentua sprijinirea acestor categorii de persoane.

Studiile de specialitate arată că migrația forței de muncă calificate din statele membre noi către statele membre vechi este una dintre cele mai mari probleme demografice, cu impact negativ asupra structurii de vârstă a populației acestora. În consecință, depopularea are efecte negative atât asupra zonelor urbane cât, mai ales, asupra celor rurale. Proiectul își asumă ca indicator creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de practică și urmărește facilitarea accesului la piața muncii a studenților care provin din regiuni defavorizate, în special a celor din mediul rural, cu grad ridicat de emigrare în alte state membre.

În plus, proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul I este orientat spre menținerea forței de muncă calificate în zona în care studenții au domiciliul sau în alte orașe ce oferă oportunități de dezvoltare profesională din România. Drept urmare, studenții, viitori angajați, vor putea dobândi, prin intermediul proiectului, un loc de muncă în România și se va reduce, astfel, riscul de emigrare, atenuându-se consecințele schimbărilor demografice.

Minimum 322 de studenți vor beneficia de sprijin pentru facilitarea accesului la piața muncii prin intermediul proiectului confinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Skip to content