Regiuni de implementare

Ai domiciliul în România, cu excepția județului Ilfov și a municipiului București, și urmezi studiile la un centru universitar din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui, Dâmbovița, Ialomița, Teleorman, Buzău, Constanța, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Hunedoara? Ai domiciliul într-unul dintre județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui, Dâmbovița, Ialomița, Teleorman, Buzău, Constanța, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Hunedoara și urmezi studiile la un centru universitar din București sau județul Ilfov?

Ce activități se vor desfășura?

În cadrul proiectului se vor desfășura activități care vor contribui la sprijinirea tranziției studenților de la școală la viața activă prin:

 • Crearea unui cadru integrat și funcțional de cooperare între instituțiile de învățământ superior și mediul privat pentru educație, învățare experimentală și angajare;
 • Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională;
 • Dezvoltarea competențelor transversale și antreprenoriale.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 24 de luni – începând cu 14 septembrie 2020, până la 13 septembrie 2022 –, având o valoare totală de 4,740,046.16 lei, finanțarea nerambursabilă din Fondul Social European fiind de 4.029.039,24 lei, iar 711.006,92 lei reprezentând finanțare nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 322 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 6 și 7), cu domiciliul în regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul promovează egalitatea de șanse, combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală și asigură accesul egal la activitățile desfășurate.

Grupul țintă

Structura grupului țintă va ține cont de principiile egalității de șanse, iar în etapa de implementare indicatorii vor fi monitorizați inclusiv la nivel de subdiviziuni:

 • Studenți aparținând minorității rome;
 • Studenți din mediul rural;
 • Studenți netradiționali;
 • Studenți SEN (cu cerințe educaționale speciale).

Structura estimată a grupului țintă:

 • 200 studenți înmatriculați în programe pentru studii universitare de licență la nivel ISCED 6
 • 122 studenți înmatriculați în programe pentru master la nivel ISCED 7.

Minimum 20 % dintre studenți vor proveni din subcategoriile:

 • Studenți aparținând minorității rome;
 • Studenți din mediul rural;
 • Studenți SEN (cu cerințe educaționale speciale).
Ce asigură proiectul?
 • Programe de practică, de consiliere, formare și angajare pentru studenți;
 • Plasarea studenților pe piața muncii;
 • Crearea premiselor pentru accesul mai rapid al studenților pe piața muncii, către posturi mai bine remunerate;
 • Îmbunătățirea platformei de e-learning a CECCAR prin adăugarea posibilității introducerii de aplicații practice care să simuleze întreprinderea reală;
 • Crearea unui modul online de recrutare și publicare a locurilor de muncă în domeniul financiar-contabil, care va facilita întâlnirea dintre cerere și oferta pe piața muncii în domeniu – util atât pentru studenți, cât și pentru angajați;
 • Ofertarea a 200 de locuri de muncă;
 • Un fond de premiere în valoare totală de 308.000 lei pentru stimularea angajabilității;
 • Un fond de premiere în valoare totală de 50.000 lei pentru stimularea înființării de întreprinderi;
 • Furnizarea a minimum 3 tipuri de programe de formare gratuite, dintre care unul de Competențe antreprenoriale acreditat ANC;
 • Menținerea parcursului educațional a minimum 232 studenți care vor absolvi examenul de licență sau master și vor obține calificările;
 • Orientarea a minimum 36 de absolvenți de licență către continuarea traseului educațional prin admiterea și înmatricularea acestora în programe de master.
Care sunt rezultatele preconizate?
 • o campanie de conștientizare a utilității programelor de practică - 12 evenimente;
 • o campanie de informare pentru încheierea de parteneriate de practică - 24 evenimente;
 • 322 de studenți care încheie convenții de practică, repartizați la minimum 32 tutori de practică - Durata stagiilor de practică desfășurate în cadrul proiectului va fi în concordanță cu Planul de învățământ al facultăților la care sunt înmatriculați studenții ce vor face parte din grupul țintă al proiectului. Studenții vor beneficia de stagii de practică conform Legii nr. 258/2007;
 • consiliere pentru minimum 322 studenți;
 • plasarea pe piața muncii a studenților – minimum 128 de contracte de muncă încheiate;
 • minimum 3 tipuri de programe de formare, dintre care în mod obligatoriu unul de Competențe antreprenoriale acreditat ANC;
 • minimum 128 de participanți la programe de formare competențe transversale.

Studenții vor beneficia de:

 • Experiență practică ce la va facilita accesul la o carieră de succes în domeniul financiar-contabil;
 • Cadrul și resursele ce le vor oferi o viziune detaliată asupra profesiei contabile;
 • Consiliere personalizată și antreprenorială;
 • Consiliere de grup;
 • Stimulente financiare pentru integrarea pe piața muncii, inclusiv prin auto-ocupare.
 • Informări actualizate cu privire la piața muncii în domeniile de referință.

Selectarea grupului țintă se va face pe principiul primul venit-primul servit, cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate.

Skip to content